ရုရွား ႏုိင္ငံသား ၃ ပံု ၂ ပံုက ပူတင္ကို သမၼတအျဖစ္ ျပန္ေရြးခ်ယ္လိုေန

0
180

ရုရွားႏုိင္ငံသားအမ်ားစု ဟာ ရုရွား သမၼတ ပူတင္ကို ရုရွားသမၼတအျဖစ္ ျပန္ေတြလုိေနပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းတစ္  ရပ္မွာ ရုရွားႏုိင္ငံသား ၃ ပံု ၂ ပံု ဟာ သမၼတ ပူတင္ကို ရုရွား သမၼတ ပူတင္ကိုေရြးေကာက္ပြဲမွာ သမၼတအျဖစ္ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္လိုေနပါတယ္။

Public Opinion Fund  က ျပဳလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းမွာအခုလိုမ်ိဳးေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Public Opinion Fund အဖြဲ႔ ဟာ ရုရွားႏုိင္ငံ တဝွမ္းက ေဒသ ၇၃ ရိွ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ကို စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖဆုိသူ အားလံုးရဲ႕ ၅၀  ရာခုိင္ႏွုန္းေက်ာ္ ဟာ ပူတင္ကို သမၼတအျဖစ္ ျပန္ေရြးခ်ယ္လုိေနၿပီး က်န္ေျဖဆုိသူေတြကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆာေဂးကို သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိပါတယ္။

ရုရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  မက္ဗီဒက္ကို သမၼတအျဖစ္ ျပန္ေရြးခ်ယ္လို ၁၇ ရာခုိင္ႏွုန္းေက်ာ္သာရွိတယ္လို႔ စစ္တမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရုရွား သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6