ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကတိေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တဲ့အခါ ေသျခာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တယ္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကတိေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တဲ့အခါ ေသျခာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တယ္။

adv_banner