မဲလိမ္ မဲခိုးေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္မရေစခ်င္ဘူး

0
83

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြ အမွန္တကယ္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ပဲ အႏိုင္ရေစခ်င္ၿပီး မဲလိမ္ မဲခိုးေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္မရေစခ်င္ဘူး။။

?bph6