ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ဒီထက္ပိုမိုရွင္းလင္းတဲ့ လမ္းညႊန္မႈေတြ ျပဌာန္းေပးဖို႔လို

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ဒီထက္ပိုမို ရွင္းလင္းတဲ့ လမ္းညႊန္မႈေတြ ျပဌာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္။

adv_banner