အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ပါးေရး အတြက္ သိပၸံပညာေပါင္းစပ္ျခင္း အေၾကာင္းေဆြးေႏြး

0
61


အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ေဒသႏၱရအသိနဲ႔ သိပၸံပညာေပါင္းစပ္ျခင္း အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့သတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအးျမတ္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6