ကမာၻ႔လူရႊင္ေတာ္ပြဲမွာ လူငယ္ေတြ လူရႊင္ေတာ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္

0
47

https://www.youtube.com/watch?v=yZfl-cDNtms

ကမာၻ႔လူရႊင္ေတာ္ပြဲမွာ လူငယ္ေတြ လူရႊင္ေတာ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတာေၾကာင့္ လူရႊင္ေတာ္မ်ိဳးဆက္ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိေနေသးတဲ့သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6