လူဦးေရ သန္း(၉၀၀)ခန္႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ We Chat Appliacation ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္မိတ္ဆက္

0
36

ကမၻာေပၚရွိ လူဦးေရ သန္း(၉၀၀)ခန္႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ We Chat Appliacation အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္မိတ္ဆက္သြားတဲ့အေၾကာင္း ယဥ္မြန္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6