၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာမြန္ျပပြဲနဲ႔ စင္တင္ကပြဲ (ရန္ကုန္)

0
71

https://www.youtube.com/watch?v=_botFtsPpnU

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အႏုပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဆင္းလက္ရာမြန္ျပပြဲနဲ႔ စင္တင္ကပြဲေတြ တင္ဆက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6