နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွာ ရိုလာကိုစတာစီးေနစဥ္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္

0
30

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွာ ရိုလာကိုစတာစီးေနစဥ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး စက္ရပ္တန္႔သြားတဲ့သတင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=CoVw7ox3fQE

?bph6