အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား (Sexual Harassment in Public and Work Places)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွု တားဆီးကာကြယ္ေရး (၁၆) ရက္တာ လွုပ္ရွားမွု အထူးအစီအစဥ္ (အပိုင္း ၅) မွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား (Sexual Harassment in Public and Work Places) ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို Plan Myanmar လူမွုအဖြဲ႔အစည္းက Gender Specialist ေဒါက္တာေမသူေနဝင္းနဲ႔အတူ Mister Asia 2014 တစ္ဦးျဖစ္သလို သရုပ္ေဆာင္၊ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခါရာ တို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြး တင္ဆက္ေပးထားၾကပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ကို အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၃၄ ဖြဲ႕ေက်ာ္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕နဲ႔ MCN သတင္ဌာနတို႔က ပူးေပါင္း စီစဥ္တင္ဆက္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner