စာနယ္ဇင္း၊သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစညး္ေတြရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္(VOX POP)

0
283

႐ိုက္တာသတင္းဌာနက သတင္းသမား(၂)ဦးဖမ္းဆီးခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြကို မတရားတဲ႔ဥပေဒေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးတာေတြရပ္တန္႔ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတာပါ။