႐ိုက္တာသတင္းဌာနက သတင္းသမား(၂)ဦးဖမ္းဆီးခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းသမားကုိေဇာ္ထုိက္ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္(VOX POP)

0
234

သတင္းသမား(၂)ေယာက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ပုိငး္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိပုိင္ခြင့္ ကုိေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6