လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး႒ာနရဲ႕ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မိတ္ဆက္

0
53

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး႒ာနရဲ႕ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6