ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိက္လ္မိတ္ဆက္

0
76

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိက္လ္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6