တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို က်န္းမာေရးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀) ဘီလီယ်ံနီးပါး ကုန္က်

0
30

https://www.youtube.com/watch?v=N9YSXYh3IBg

ဆက္လက္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို က်န္းမာေရးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀) ဘီလီယ်ံနီးပါး ကုန္က်ေနတဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6