နာဆာအာကာသေလ့လာေရးအဖြဲ႔က လကမာၻခရီးစဥ္တုန္းက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ကင္မရာကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်

0
225

https://www.youtube.com/watch?v=lkDhfdmy0Ds

နာဆာအာကာသေလ့လာေရးအဖြဲ႔က လကမာၻခရီးစဥ္တုန္းက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ကင္မရာကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

?bph6