ရုရွားႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုတ့ဲ သူေတြအတြက္ (HSE) တကၠသိုလ္ အေၾကာင္း

0
78

ရုရွားႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုတ့ဲ ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ Higher School of Economics (HSE) တကၠသိုလ္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6