ဥေရာပသမဂၢ (European Union) ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္

0
51

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္သိရွိ ေလ့လာႏိုင္ဖို႕ အတြက္အေရးပါတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ဥေရာပသမဂၢ (European Union) ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6