ဂ်ပန္ဘာသာစကား အခမဲ့သင္ၾကားေပးတဲ့ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္

0
52

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား အခမဲ့သင္ၾကားေပးတဲ့ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6