ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးရဲ႕ website အေၾကာင္း

0
28

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၾကည့္ရွဳေလ့လာသင့္တဲ့ အေရးပါတဲ့ Website တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးရဲ့ Internet website အေၾကာင္းကိုလည္း အခုလိုပဲ ရွဳစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6