အာကာသေလ့လာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ၿဂိဳလ္တုတစ္လုံးကို လႊတ္တင္

0
58

အာကာသေလ့လာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၿဂိဳလ္တုတစ္လုံးကို လႊတ္တင္ခ့ဲတ့ဲ သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစား ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=UlhNavrnwkU

?bph6