ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္း

0
44

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ အေရးပါ တ့ဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းကိုလည္း မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=-pKjOgV4I-A

?bph6