ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္း

0
55

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ေလ့လာႏိုင္မယ့္ အေရးပါတ့ဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းကိုလည္း မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

https://www.youtube.com/watch?v=c6xUPRB9wmk

?bph6