အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထူးအစီအစဥ္ (၂) ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ICCPR

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ICCPR အေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ AAPP လို႔ ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) က အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္နဲ႔ Equlity Myanmar ကူ လူ႔အခြင့္အေရး နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေဇာ္ေထြးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြး တင္ဆက္ေပးထားၾကပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
adv_banner adv_banner