ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အပိုင္း (၁)

0
259

MCN သတင္းဌာနရဲ႕ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထူးအစီအစဥ္မွာဆိုရင္ေတာ့ “ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပိုင္း အစီအစဥ္မွာဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံမူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာရတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေရဆြဲစဥ္က တပ္မေတာ္က ဘယ္လို သေဘာထားမ်ိဳးေတြရွိခဲ့လဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး မူၾကမ္းေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီး တကၠသိုလ္ျမတ္သူနဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးထားၾကပါတယ္။

အျပည့္အစံုကို ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထူးအစီအစဥ္မွာ ႐ႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဃြြ သတင္းဌာနရဲ႕ (၇၂) ႏွစ္မျောက္ ျပည္ထောင္စုနေ႔ အထူးအစီအစဉ္မွာဆိုရင္တော့ “ျပည္ထောင္စုႏွင့္ အျေခခံဥပဒျေပင္ဆင္ရေး” ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာတေကြို တင္ဆက္ပေးသြားမျွာဖစ္ပါတယ္။

ပထမပိုင္း အစီအစဉ္မွာဆိုရင္တော့ အျေခခံဥပဒေ ျပင္ဆင္ရေးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျေခခံမူတေနြဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘောၾကာင့္ ထည့္သငြ္းဖ္ပျောလာရတယ္။ ဒီအျေခခံမူတေကြို ၂၀ဝ၈ အျေခခံဥပဒေ ရေဆြဲစဉ္က တပ္မတ္ကော ဘယ္လို သဘောထားမိ်ဳးတေရြွိခဲ့လဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာတေကြို ၂၀ဝ၈ အျေခခံဥပဒေ ရေးဆြဲရေး မူၾကမ္းက္မောတီမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီး တကၠသိုလ္မျတ္သူနဲ႔အတူ ျပည္ထောင္စု ႀကံ့ခိုင္ရေးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရေးပါတီရဲ႕ ျေပာရေးဆိုခငြ့္ရွိသူ ဦးသိန္းထနြ္းဦးတို႔က ပါဝင္ဆြေးေႏြးပေးထားၾကပါတယ္။

အျပည့္အစုံကို ျပည္ထောင္စုနေ႔ အထူးအစီအစဉ္မွာ ႐ႈ႕စားႏိုင္ၾကမျွာဖစ္ပါတယ္။

?bph6