အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္း ၿမိဳ႕ရိုးတူးေဖာ္မႈ ၿပီးစီးပါက ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားမည္

0
39

အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းရဲ႕ ၿမိဳ႕ရိုးတူးေဖာ္မႈ ၿပီးစီးပါက ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားမယ့္အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဗ်ဴးလာဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6