ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေရေပၚရြာေလးရဲ႕ အနာဂတ္ ရပ္တည္ေရး စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔႔ႀကံဳ ေတြ႔

0
63

https://www.youtube.com/watch?v=IptUVkDuDzY

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးဆံုး ေရကန္ျဖစ္တဲ့ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ ေရေပၚရြာေလးရဲ႕ အနာဂတ္ ရပ္တည္ေရးမွာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6