ဖြံ႔ၿဖိဳးမ႑ိဳင္ရဲ႕ ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္ဗဟိုဌာန LRC ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

0
73

https://www.youtube.com/watch?v=ndy–CIxQmg

ဖြံ႔ၿဖိဳးမ႑ိဳင္လို႔ေခၚတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္ဗဟိုဌာန LRC ရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတ့ဲ အစိုးရမဟုတ္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းေတြထဲကမွ တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ဖြံၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္ဆိုတ့ဲ NGO အဖြဲ႔တစ္ခုအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမယ္။ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကေတာ့ www.Ircmyanmar.org ျဖစ္ပီးေတာ့ လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေန တ့ဲအဖြဲ႔႕အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေတာ့သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာေတြ၊ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ပတ္သက္ပီး သိေကာင္းစရာေတြ၊ ျပည္တြင္အေျခစိုက္ NGOလမ္းညြန္ေတြ သာမက ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းေတြပါ၀င္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ရုံးခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာဖြင့္လွစ္ထားပီး အထက္ျမန္မာ ျပည္အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႕မွာ ရုံးခြဲေတြကိုဖြင့္ လွစ္ထားပါတယ္ရွင္။

?bph6