စစ္ေအးတိုက္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ ပန္းၿခံေနရာ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ဖို႔ ျပည္သူေတြ မဲေပးရမယ္

0
25

https://www.youtube.com/watch?v=dYWMt3cl5T4

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူေတြက စစ္ေအးတိုက္ပြဲအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပန္းၿခံေနရာမွာ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳ မျပဳဆိုတာကို မဲေပးရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6