ျပည္ေတာင္စုႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

0
56

https://www.youtube.com/watch?v=d1gI_9whrRg

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ သိရွိထားၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သင့္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အေရးပါတ့ဲ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အေရးပါတ့ဲ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာကေတာ့ www.mofa.gov.mm ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာေရးရာေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္လည္ပတ္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားခြင့္ အေၾကာင္းအရာေတြအျပင္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ပီးက်င့္သုံးေနတ့ဲ မူ၀ါဒေတြ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကိုလည္းေလ့လာၾကည့္ရွဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6