အင္ဒိုနီးရွားမွာ လွ်ပ္စစ္ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ဘဲ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္

အင္ဒိုနီးရွားကၽြန္းဆြယ္မွာေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြက လွ်ပ္စစ္ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ဘဲ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

adv_banner