အင္ဒိုနီးရွားမွာ လွ်ပ္စစ္ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ဘဲ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္

0
49

https://www.youtube.com/watch?v=quIOEvgs5pQ

အင္ဒိုနီးရွားကၽြန္းဆြယ္မွာေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြက လွ်ပ္စစ္ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ဘဲ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

?bph6