မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈျမႇင္တင္ေရး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ဖို႔ရွိ

0
69

https://www.youtube.com/watch?v=g3y7uYJ2m_Y

ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေနရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့

မသန္စြမ္းသူေခါင္းေဆာင္မ်ားထြက္ေပၚလာဖု႔ိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းကို ၁ ႏွစ္မွာ (၃)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ MCN သတင္းေထာက္ ႏိုဘယ္ေဇာ္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6