အြန္လိုင္း ေစ်းကြက္ တစ္ခုအျဖစ္တဲ့ Amazon ၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္း

0
59

https://www.youtube.com/watch?v=lGConUARFEs

ကမၻာ့နာမည္ေက်ာ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကေတာ့ အြန္လိုင္း

ေစ်းကြက္ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနတဲ့ Amazon ၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ လူ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြက စတင္ၿပီး ၀ယ္ယူၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6