လိင္တူခ်င္းေမတၱာသက္၀င္မႈဟာ ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုဟုဆို

အမ်ိဳးသား အခ်င္းခ်င္း၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာသက္၀င္တာက  ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပည္လူေတြသိရွိ နားလည္လာေအာင္ PROUD ဓာတ္ပံုျပပြဲကို က်င္းပတဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

adv_banner