အႏုပညာသတင္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္) ပထပိုင္း

0
76

Myanmar Cable Network MCN မွ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား MRTV အတြက္ အပတ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ေပးလွ်က္ရွိတဲ့ အႏုပညာသတင္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္) ပထပိုင္း

?bph6