ပထမဆံုး လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္

0
80

https://www.youtube.com/watch?v=eQ3qorz3ri0

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန Myanmar Peace Center က လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို ျမႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ နဒီကို တင္ဆက္ေပး ထားပါတယ္။

?bph6