လူငယ္အစီအစဥ္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္) ပထမပိုင္း

0
54

Myanmar Cable Network MCN မွ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား MRTV အတြက္ အပတ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ေပးလွ်က္ရွိတဲ့ လူငယ္အစီအစဥ္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္) ပထမပိုင္း

?bph6