ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြနဲ႔ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးမႈ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ကုလတင္းၾကပ္စြာကိုင္တြယ္မယ္

0
68

https://www.youtube.com/watch?v=Ud-UlA71LzI

တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြအေနနဲ႔ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြနဲ႔ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ တင္းၾကပ္စြာကိုင္တြယ္ဖို႔ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳး ဘန္ကီမြန္းက ေျပာဆိုလိုက္တဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

?bph6