စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕ အြန္လုိင္း၀က္ဆုိက္ေတြ ပြင့္လင္းဖို႔လို

0
55

https://www.youtube.com/watch?v=E5PoiD1fU0A

ျမန္မာႏို္င္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြဟာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အြန္လုိင္း၀က္ဆုိက္ေတြကေန သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အမ်ား ျပည္သူသိရွိႏုိင္ရန္ အခုထက္ပိုျပီးအသံုးျပဳသင့္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပမႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ နဒီကိုက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6