ေန႔စဥ္အြန္လိုင္း႐ုပ္သံ သတင္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)

0
35

ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန ေန႔စဥ္အြန္လိုင္းသတင္း႐ုပ္သံ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ။။

?bph6