အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ easter ပြဲေတာ္ကို လက္ခံက်င္းပ

0
57

https://www.youtube.com/watch?v=Poui3Et4G4U

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ easter ပြဲေတာ္ကို လက္ခံက်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6