ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေတာင္ျဖစ္တဲ့ ဧ၀ရတ္ေတာင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳကာ သြားေရာက္တက္ ၾကဖို႔ရွိ

0
227

https://www.youtube.com/watch?v=O0mrRd3mlI0

ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေတာင္ျဖစ္တဲ့ ဧ၀ရတ္ေတာင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳကာ သြားေရာက္တက္ ၾကဖို႔ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာကျဖဴႏွင္းေဖြးက ေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6