ၿဗိတိန္တြင္ wearable device တစ္ခုကို တီထြင္ႏိုင္

0
72

အားကစားသမားေတြ အတြက္ wearable device တစ္ခုကို တီထြင္ႏိုင္ခ့ဲတ့ဲ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာနည္းပ ညာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=JZAbtjBc20c

?bph6