ၿဗိတိန္အာကာသ ေလ့လာေရးေအဂ်င္စီ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္း

0
86

အာကာသေလ့လာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ ၿဗိတိန္ အာကာသေလ့လာေရးေအဂ်င္စီရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြာမွာပါ။
https://www.youtube.com/watch?v=GGVDHJxiVD8

?bph6