လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံသူေတြမွာ သိပၸံပညာရပ္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈျမင့္မားလာ

0
68

https://www.youtube.com/watch?v=lUomaccSDqs

လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံသူေတြဟာ သိပံၸပညာရပ္ကို သင္ယူၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသုံး ခ်အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေနတ့ဲ အေၾကာင္းကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ သတင္း တစ္ပုဒ္မွာအခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6