အစၥလ္ေရးႏိုင္ငံ ေက်ာင္းပညာေရး အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ် ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူေတြ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ရင္ဆုိင္ေနရ

0
65

https://www.youtube.com/watch?v=f_YeTfAWqgM&feature

ရက္ ၅၀ ၾကာ ဂါဇာစစ္ပြဲေၾကာင့္ စစ္အသံုးစရိတ္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကုန္ၾကခဲ့တဲ့ အစၥလ္ေရးႏိုင္ငံဟာ ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔ရိွေနတာမို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူေတြ အေနနဲ႔ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ရင္ဆုိင္ေနရအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ရႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6