ၿဗိတိန္လူငယ္တစ္ဦး ဧ၀ရက္ ေတာင္ထိပ္ကို ၄၂ ရက္အတြင္း တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္

0
55

https://www.youtube.com/watch?v=lr2_Sjs89iA

ၿဗိတိန္လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ အန္ဒရီယန္ေဘာ္လင္ဂါဟာ ကမာၻ႕အျမင့္ဆုံးေတာင္တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ဧ၀ရက္ ေတာင္ထိပ္ကို ၄၂ ရက္အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အျမင့္ေပ ၂၉၀၂၉ ရွိတ့ဲ ဧ၀ရက္ေတာင္ကို ၁၀ပတ္ၾကာ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ေတာင္တက္ ခရီးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉,၀၀၀ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ရွိမွာျဖစ္ေပမယ့္ ၾကံ့ၾက့ံခံတက္ေရာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေတာင္တက္ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ေတြးမိရုံနဲ႔တင္ တစ္ကယ့္ကိုစိတ္ လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ပိုျမင့္ေလေအာက္ဆီဂ်င္နည္းသြားေလဆိုေတာ့ တစ္ကယ့္ကို ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ခ့ဲရတယ္လို႔ သူရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာပါတယ္။

ကမာၻ႕အျမင့္ဆုံး ဧ၀ရက္ေတာင္က နီေပါႏိုင္ငံမွာတည္ရွိတာျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ ေဂ်ာ့ရ္ွဖင့္ရွ္ဆိုသူက တက္ေရာက္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6