လယ္ယာ က႑ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆုကို က်ပ္သိန္း(၅၀) ခ်ီးျမွင့္မယ္

0
35

https://www.youtube.com/watch?v=AD1_Sefe5TY

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား (လယ္ယာ က႑) ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္း ေရးစပ္သီကံုးၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆုကို က်ပ္သိန္း(၅၀) ခ်ီးျမွင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ေက်းလတ္ ေနျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေရးသားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6