ဘယ္တပ္ေၾကာင့္ဘဲ ေသေသ အရပ္သားေတြ ထိခိုက္ေသေၾကပ်က္စီးေစတာဟာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ က်င့္၀တ္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္ (Quotation)

0
68

aungmyomin

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း (အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ)

Equality Myanmar

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကု္ တစ္ဖက္က ေဆာင္ရြက္ေနေပမဲ့ တိုက္ပဲြေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေနျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရႊျပည္ ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေဝး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသျဖစ္ေနပါမယ္။ အင္မတန္မွ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ကာလရွည္ၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးလွ်ံေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္ေလာင္ၿမိဳက္ေနရဆဲျဖစ္လို႔ပါပဲ။ လက္နက္ ကိုင္ၿပီးတိုက္ေနတဲ့ တပ္ဖဲြ႔ေတြၾကားမွာ အရပ္သားေတြ ဘယ္ေလာက္ ေသေပးရဦးမွာလဲ။ အျပစ္မဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ ဘယ္ေလာက္စေတးရဦးမွာလဲ။ ဘယ္တပ္ေၾကာင့္ဘဲ ေသေသ အရပ္သားေတြ ထိခိုက္ေသေၾကပ်က္စီးေစတာဟာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ က်င့္၀တ္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္.. ဘယ္သူ က်ဴးလြန္ က်ဴးလြန္းအျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။

?bph6