လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ဘက္မလိုုက္မႈ

0
132

ပါလီမန္ဒီမိုုကေရစီစနစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဆိုုတာ အလြန္္အေရးၾကီးတဲ့ရာထူးပဲ။ ပါလီမန္ စနစ္ ကိုု စျပီးက်င့္သံုုးတဲ့ ၿဗိတိန္ႏုုိင္ငံမွာ ၁၂၅၈ ခုုႏွစ္က စျပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ရာထူးကိုု စျပီးထားခဲ့ ေပမယ့္ ၁၃၇၇ ခုုႏွစ္မွ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာခဲ့တယ္လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။ဒါေတာင္မွ အဲဒီအခ်ိန္ကာလ ေတြက ဘုုရင္ေတြက တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႕နဲ႕သက္ဦဆံပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္ဆိုုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဆိုုတာက ဘုုရင့္ကိုုယ္စားလွယ္သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ဘုုရင္ က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြကိုု

ေထာင္ခ်တာ၊ သတ္ပစ္တာအထိလုုပ္တဲ့အတြက္

၁၄ ရာစုု၊၁၅ ရာစုုႏွစ္ ေတြထဲမွာ

ဘုုရင္ေခါင္းျဖတ္သတ္တာခံရတဲ့

လြႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ခုုႏွစ္ေယာက္ ရိွခဲ့တယ္….

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဟာ ဘုုရင္နဲ႕ လႊတ္ ေတာ္ၾကားဆက္ဆံေရးကိုု တာ၀န္ ယူရသူျဖစ္ တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုု ဘုုရင့္ကိုု သြားေျပာ ရတဲ့အခါ ဘုုရင္ မၾကိဳက္တဲ့ ကိစၥေတြမ်ားပါလာခဲ့ရင္ ဘုုရင္ရဲ့ အမ်က္ရွျခင္းကိုု ခံရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ဘုုရင္ က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြကိုု ေထာင္ခ်တာ၊သတ္ပစ္တာအထိလုုပ္တဲ့အတြက္ ၁၄ ရာစုု၊၁၅ ရာစုုႏွစ္ ေတြထဲမွာ ဘုုရင္ေခါင္းျဖတ္သတ္တာခံရတဲ့ လြႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ခုုႏွစ္ေယာက္ ရိွခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္က ဘယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ကမွ ဥကၠဌ မလုုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ က်န္တဲ့အမတ္ ေတြက ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးတဲ့အခါ မလုုပ္ဘူးလိုု႕ ျငင္းတဲ့အတြက္ ၀ိုုင္းဆြဲျပီး ဥကၠဌ ထိုုင္ခံုုေပၚ ကိုု အတင္းတင္ျပီးတာ၀န္ေပးခဲ့ရတယ္။ အခုုအခ်ိန္အထိ ျဗိတိသ ွ်ပါလီမန္မွာ အဲဒီအစဥ္အလာကိုု ထိန္းတဲ့အေနနဲ႕ ဥကၠဌ အျဖစ္အေရြးခံရတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ကိုု က်န္တဲ့အမတ္သံုုးေယာက္က လက္ဆြဲျပီး ဥကၠဌ ထိုုင္ခံုုကိုု လိုုက္ပိုု႕ေပးတာကို က်င့္သံုုးတုုန္းပဲ။

၁၇ ရာစုုထဲေရာက္လာေတာ့ ပါလီမန္က ဘုုရင္ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ဖိုု႕ ၾကိဳးစားလာခဲ့တယ္။ ဒီလိုုနဲ႕ ျဗိတိ သ ွ် ျပည္တြင္းစစ္ ( ၁၆၄၂ – ၁၆၅၁) ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစစ္ပြဲဟာ ပထမေျမာက္ခ်ားလ္ဘုုရင္နဲ႕ ပါလီ မန္ၾကားျဖစ္တဲ့စစ္ပြဲပဲ။ ေနာက္ဆံုုးေတာ့ ပါလီမန္ကိုုေထာက္ခံသူေတြဘက္က အႏုုိင္ရတဲ့အတြက္ ၿဗိ တိန္ႏုုိင္ငံမွာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုုရင္စနစ္ကိုု ေရွ႕ရႈတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ စျပီးေပၚေပါက္လာ ခဲ့တယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဟာ

အစိုုးရနဲ႕ပတ္သက္ဖိုု႕မလိုုသလိုု၊

ဘယ္ပါတီနဲ႕မွ လည္းမပတ္သက္ရဘူး၊

အဲဒီလိုုပါလီမန္ရဲ့အခန္းက႑ ျမင့္မားလာတာနဲ႕အမ ွ် လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ရာထူးကလည္း အေရးၾကီး လာခဲ့ တယ္။ ၁၇၂၈-၁၇၆၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ နဲ႕အစိုုးရၾကား စည္းျခားတဲ့စနစ္နဲ႕ ဒီေန႕အထိက်င့္သံုုးေနတဲ့ အစဥ္အလာေတြ၊စည္းမ်ဥ္းအမ်ားစုုစျပီး ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ၁၉ ရာစုု အလယ္ပိုုင္းေရာက္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဟာ အစိုုးရနဲ႕ပတ္သက္ဖိုု႕မလိုုသလိုု၊ ဘယ္ပါတီနဲ႕မွ လည္းမပတ္သက္ရဘူး၊ လႊတ္ေတာ္လုုပ္ငန္းေတြကိုုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဘက္မလိုုက္ရဘူး ဆိုုတဲ့ အစဥ္အလာ အသက္၀င္လာခဲ့တယ္။

ဒီကေန႕အခ်ိန္မွာေတာ့ ၿဗိတိသ ွ် ပါလီမန္ရဲ့ ဥကၠဌျဖစ္သူက အဓိက တာ၀န္ေလးခုုကိုု ထမ္းေဆာင္ ရမယ္။
၁။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ားကိုု စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ျခင္း။
၂။ မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံသူနဲ႕ ကန္႕ကြက္သူ မဲအေရအတြက္တူညီေနပါက အဆံုုးအျဖတ္ မဲ ( အႏိုုင္မဲ)ေပးျခင္း။ (က်န္တဲ့အခ်ိန္မွာ မဲေပးခြင့္မရိွပါဘူး။)
၃။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနစဥ္ကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆုုိင္ ရာကိစၥမ်ားကိုုေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၄။ လႊတ္ေတာ္ကိုု ကိုုယ္စားျပဳျခင္း။

ၿဗိတိသ ွ် ပါလီမန္စနစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဟာ သူရဲ့ တာ၀န္ေတြကိုု ဘက္မလိုုက္ပဲ က်င့္သံုုးႏုုိင္မႈ ကိုု အထူးတန္ဖိုုးထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူဟာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ကာလမွာ သူ႕ပါတီရဲ့လုုပ္ငန္းေတြကိုု ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါဘူး၊ လႊတ္ ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးမႈေတြမွာလည္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းဖိုု႕လိုုအပ္ခ်က္၊ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းအရ လုုပ္ ေဆာင္ရန္လိုုအပ္ခ်က္ကလြဲရင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္း၊သူ႕သေဘာထားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မလုုပ္ရပါဘူး။ ဒါက အမ်ားစုုရတဲ့ ပါတီနဲ႕ အနည္းစုုပါတီေတြၾကားမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒိုုင္လူၾကီးအျဖစ္ လုုပ္ဖိုု႕ လိုု အပ္တဲ့အတြက္သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူဟာ

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္မယ္ဆိုုရင္

ဘယ္ ပါတီကိုုမွ ကိုုယ္စားျပဳျပီး ယွဥ္ျပိဳင္လိုု႕မရပါဘူး။

ျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္မယ္ဆိုုရင္ ဘယ္ ပါတီကိုုမွ ကိုုယ္စားျပဳျပီး ယွဥ္ျပိဳင္လိုု႕မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ျခင္း (“the Speaker seeking re-election”) ဆိုုတဲ့ေၾကညာခ်က္နဲ႕ ၀င္ျပိဳင္ရတယ္။ က်န္တဲ့ႏုုိင္ငံေရး ပါတီ ေတြကလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ျပိဳင္တဲ့မဲဆႏၵနယ္မွာ ၀င္မျပိဳင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဥကၠဌက မဲဆြယ္ စည္း ရံုုးေရးဆင္းစရာလည္းမလိုုဘူး။ စည္းစနစ္ၾကီးတဲ့ ျဗိတိသ ွ်ေတြက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအေနနဲ႕ သူ႕ပါတီက အမတ္ေတြနဲ႕ ထမင္းအတူစားတာ၊ လက္ဖက္ရည္၀ိုုင္း၊ ယမကာ၀ိုုင္းအတူထိုုင္တာ ကိုု ေတာင္ မလုုပ္ဖိုု႕ ကန္႕သတ္ထားတယ္။ ဒါက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရဲ့ သမာသမတ္က်မႈ၊ဘက္မလိုုက္ မႈ နဲ႕ပတ္သက္ျပီးဘယ္ေလာက္အေလးထားတယ္ဆိုုတာကိုု ျပတဲ့သက္ေသပါပဲ။

ပထမအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္ ကာလမွာ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တစ္ဦးဟာ

ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႕ကြက္သူတူညီေနတဲ့အခ်ိန္ကလြဲ လိုု႕ မဲေပးခြင့္မရိွဘူးဆိုုတဲ့

အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ကိုု ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး

မဲေပးခဲ့တာကိုု သတိျပဳမိ ပါတယ္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြရဲ့ တာ၀န္မ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျပ႒ာန္းရာမွာ ေထာက္ခံဆႏၵ မဲ နဲ႕ကန္႕ကြက္ဆႏၵမဲတူေနရင္ အႏုုိင္မဲ ေပးရမယ္၊ က်န္တဲအခ်ိန္မွာ မဲမေပးရဘူးဆိုုတဲ့ အခ်က္က လြဲ ျပီး ဘက္မလိုုက္မႈနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမပါပါဘူး။ ဒါေတာင္မွ ပထမအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္ ကာလမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တစ္ဦးဟာ ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႕ကြက္သူတူညီေနတဲ့အခ်ိန္ကလြဲ လိုု႕ မဲေပးခြင့္မရိွဘူးဆိုုတဲ့ အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ကိုု ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး မဲေပးခဲ့တာကိုု သတိျပဳမိ ပါတယ္။

လက္ရိွဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏုုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ သာမက ဒုုတိယ သမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ၾကီး၊ဒုုတိယ၀န္ၾကီးမ်ားကိုု လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပါတီစြဲကင္းရွင္း ေစဖိုု႕အတြက္ ရာထူးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ မိမိပါတီလုုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဖိုု႕တားျမစ္ထားပါတယ္။

အဲဒါဆိုုရင္ ဥပေဒျပဳေရးမွာ အၾကီးအကဲျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြဟာလည္း ဥပေဒျပဳလုုပ္ငန္း စဥ္ေတြမွာ ဒိုုင္လူၾကီးအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ဖိုု႕အတြက္ ျဗိတိသ ွ်ပါလီမန္မွာ က်င့္သံုုးတဲ့ ဘက္မလိုုက္တဲ့မူ၀ါဒကိုု က်င့္သံုုးဖိုု႕ လိုုမလိုုဆိုုတာလည္း စဥ္းစားသင့္တယ္လိုု႕ထင္ပါတယ္။

ဦးရဲထြဋ္ (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း)

?bph6